TEACHERS as LEARNERS โครงการการพัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้ บนฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษา

  • สานต่องานพัฒนาแบบโรงเรียนเป็นฐาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น การจัดการเรียนการสอนของครูไม่โดดเดี่ยวและไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะมีผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยงร่วมทางอย่างกัลยาณมิตร ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
  • จะเป็นอย่างไร เมื่อคุณครูวิชาดนตรีนำละครเพลง Africa Rocks มาเป็นโจทย์ให้เด็กๆ ชั้นประถมเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในวิชานี้ ทั้งการร้อง เต้น และตีกลองแอฟริกา เด็กๆ จะแสดงศักยภาพของพวกเขา และสร้างความประทับใจผู้ชมได้มากแค่ไหน ติดตามได้ในรายการ
  • ตามมาชมการจัดกิจกรรมบูรณาการพลศึกษาของโรงเรียนประถมวิสทาสตั้น ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เลือกเล่นกีฬาที่ตัวเองชอบอย่างหลากหลาย โดยมีบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ไปจนถึงแม่ครัว และโค้ชพิเศษจากภายนอกคอยให้การสนับสนุน
  • ใครว่าเด็กเล็กเรียนเรื่องนามธรรมไม่ได้ รายการตอนนี้จะพามาชมเทคนิคการสอนของคุณครูชั้นป.1 เรื่องศาสนา ที่ใช้กิจกรรมต่างๆ ทั้งการเล่นบทบาทสมมุติ จับคู่ช่วยคิด สมุดนักคิด และการวาดรูป มาช่วยเสริมความเข้าใจเรื่องนามธรรมยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้น
  • วิชาภาษาและทักษะการอ่านเขียน ดูเหมือนจะเป็นวิชาที่เด็กผู้ชายไม่ค่อยชอบสักเท่าไร ทำให้เรียนได้ไม่ดีเท่าเด็กผู้หญิง แม้ว่าปัญหานี้พบได้ในโรงเรียนทั่วไป แต่ที่โรงเรียนอาร์ดเลห์กรีน มีคุณครูคนหนึ่งพยายามแก้ไขปัญหานี้จนประสบความสำเร็จ วิธีการของเธอเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการ

รายการสากลและการประยุกต์

รายการไทย